دفتر طرح و آزمون عروج، با همت بلند اعضای خود، توانست به سرعت و تنها پس از گذشت یک سال از زمان تاسیس، حائز شرایط شرکت های دانش بنیان شده و در سال 1394 با تایید معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری، به جمع شرکت های دانش بنیان کشور وارد شود.