طراحی، ساخت و راه اندازی ردیاب ماهواره مخابراتی

 

ماهواره های زمین آهنگ (geo-synchronous) از دید ناظر زمینی دارای موقعیت ثابتی در فضا می باشند. از اینرو گیرنده-فرستنده های مخابراتی (رفلکتور یا دیش) که با این ماهواره ها تبادل داده می کنند تنها در اولین مرحله راه اندازی به سمت ماهواره نشانه روی می شوند. لذا تا زمانیکه به هر دلیل موقعیت این گیرنده زمینی تغییر نکند، امکان تبادل داده مخابراتی فراهم بوده و نیازی به تغییر و کنترل وضعیت آن نمی باشد.

از سوی دیگر، موقعیت ماهواره های غیر زمین آهنگ از دید ناظر زمینی متغیر است. از اینرو برقراری ارتباط مخابراتی با این نوع ماهواره ها نیازمند نشانه روی (pointing) به-هنگام گیرنده-فرستنده مخابراتی به سوی ماهواره است. لذا در دوره هر گذر ماهواره از فضای قابل دید ایستگاه زمینی، موقعیت آن بر حسب زمان با روش های متداول محاسبه شده (معمولاً بر حسب دو زاویه سمت و فراز) و در اختیار سیستم کنترل وضعیت گیرنده-فرستنده قرار می گیرد.

نمایی از مراحل تست اولیه پدستال 

این سیستم که به صورت عام ردیاب (tracker) ماهواره و یا بخش محل نصب گیرنده-فرستنده به صورت خاص پدستال (pedestal)  نامیده می شود؛ وظیفه نشانه روی صحیح گیرنده-فرستنده را بر عهده دارد.

 نمایی از پدستال و تابلوی برق آن  

با توجه به عرض بیم مخابراتی ماهواره، خطای مجاز نشانه روی مجموعه به سمت ماهواری عبوری در حدود چند صدم تا چند دهم درجه می تواند متغییر باشد. دقت بالای نشانه روی مستقیماً بر طراحی و ساخت ردیاب موثر است. لذا کیفیت فرآیند طراحی، ساخت و کنترل ردیاب دارای اهمیت بالایی می باشد. استفاده از تجهیزات با دقت و کیفیت بالا؛ طراحی های خاص و دقیق؛ روند ساخت و مونتاژ مناسب از الزامات تولید یک ردیاب با کیفیت است.

نمایی از پدستال پیش از تحویل به مجموعه بهره بردار 

ردیاب تولید شده دارای دو بخش اصلی برق-کنترل و مکانیک می باشد. برای کنترل محورها از دو انکودر خارجی به شکل بدون لقی استفاده شده است تا دقت نشانه روی را تا حد ممکن افزایش دهد. بخش مکانیک نیز برای تحمل تحمل بادهایی تا 140 کیلومتر بر ساعت و عملکرد تحت بار بادهایی تا 70 کیلومتر بر ساعت، از دید استحکام و صلبیت طراحی شده است.  نمودار زیر بخش های مختلف ردیاب را نشان می دهد.

نمودار بخش های مختلف پدستال  

ردیاب تولید شده پس از طی تست های مکانیکی، الکترونیکی و عملکردی، در محل مورد نظر بهره بردار، نصب و هم اکنون در حالا انجام ماموریت های محوله می باشد.  

 

نمایی از پدستال نصب شده در مجموعه کارفرما