پروژه آزمون حد دوام برای پره های توربین-کمپرسور

 

یکی از انواع خرابی‌ها که در توربین‌ها و کمپرسورها می‌تواند موجب خسارات فرآوانی شود، خرابی و شکست پره‌ها در اثر بروز خستگی است. پره‌های تحت تنش در حال عملکرد توربین/کمپرسور تحت بار نوسانی قرار می‌گیرند و همین می‌تواند باعث ایجاد خستگی و شکست در سازه شود.

جهت جلوگیری از وقوع چنین پدیده‌ای لازم است حد دوام پره‌های یک توربین و کمپرسور تعیین شود که برای این کار از هر استیج توربین/کمپرسور چند پره به طور تصادقی انتخاب شده و مورد تست مخرب حد دوام قرار می‌گیرند.

 

 

در این پروژه با استفاده از تحریک شیکر در فرکانس طبیعی و داده برداری آنلاین، تست خستگی سیکل بالا برای اندازه‌گیری حد دوام پره توربین و کمپرسور انجام می‌شود. در این کار با استفاده از سنسور کرنش‌سنج و همچنین سنسور القایی غیر تماسی دامنه نوسانات پره کنترل شده و به این شکل تست حد دوام خستگی انجام می‌شود. همچنین در حین تست به طور آنلاین داده‌برداری انجام می‌شود و با استفاده از الزامات موجود در استانداردهای مرجع و همچنین معادلات و روابط توسعه داده شده توسط متخصصین این شرکت، وقوع خرابی در حین تست را می‌توان تشخیص داد.

 

 

همچنین برای مدلسازی شرایط اتصال پره، فیکسچرهایی توسط شرکت طرح و آزمون عروج طراحی و ساخته شده‌است که پره‌ها از طریق آن به شیکر متصل می شوند.