دستگاه سختی سنجی دینامیکی

 

خستگی زمانی اتفاق میفتد که جسم در معرض بارهای نوسانی و پی در پی قرار گیرد. این دستگاه می تواند با اندازه گیری سختی دینامیکی جسم، حد خستگی آن را مشخص کند. در حقیقت این دستگاه با اعمال بارهای نوسانی به صورت اتفاقی و پریودیک می تواند حد خستگی مجموعهای پیچیده را مشخص کند.

اعمال نیرو توسط یه سرو هیدرولیک که فرکانس کاری آن تا 1000 هرتز و دامنه ی اعمال نیروی آن تا 2500 کیلوگرم می باشد، اعمال می شود. کاربرد این دستگاه می تواند در صنایع هوایی، دریایی و حمل نقل جاده ای مانند صنایع خودرو و صنایع مرتبط با آنها باشد.