طراحی و ساخت دستگاه اندازه­ گیری جرم و مرکز جرم

 

خواص جرمی شامل جرم، مرکز جرم و تانسور ممان اینرسی جرمی از پارامترهای مهم سیستمی و همچنین دینامیک و کنترل هر سامانه ای هستند؛ اگرچه شبیه­ سازی­های رایانه­ ای یا ساده­ سازی و شکستن یک مجموعه­ مونتاژی به زیرمجموعه­ ها می­تواند تقریب­ هایی مناسب فاز طراحی اولیه فراهم کند، اما اهمیت این پارامترها و اثر آن­ها در انجام موفق مأموریت وسیله، نیاز به اندازه­ گیری تجربی و دقیق آن­ها را در فازهای بعدی الزام می­کند. ابزارهای مختلفی برای اندازه­گیری تجربی این پارامترها توسعه داده شده­اند که یکی از مرسوم ­ترین آنها استفاده از ترازو و صفحات صلب برای اندازه ­گیری جرم و مرکز جرم است.

روش مد نظر برای اندازه ­گیری جرم و مرکز جرم، استفاده از برآیند نیروی تکیه­گاه­هاست. دستگاه شامل یک ورق صلب تخت است که به صورت افقی روی 3 تکیه­ گاه قرار گرفته است. هر کدام از تکیه­ گاه­ها روی یک نیروسنج دقیق قرار دارند. از اندازه نیروها و گشتاور­های حاصل از آنها، می­توان جرم و مرکز جرم را اندازه­ گیری کرد.

 ظرفیت تحمل دستگاه اندازه­گیری جرم و مرکز جرم حداکثر 100 کیلوگرم می­باشد. دقت اندازه­ گیری دستگاه در مورد اندازه­گیری جرم، 0/35 درصد جرم نمونه و در مورد اندازه­گیری مرکز جرم حداکثر 1/5 تا 2 میلیمتر می­باشد.