مکانیزم نگهداری و رهایش عضو بازشونده ماهواره

 

 

 

تصویر مکانیزم رهایش