لولای خودقفل بدون لقی جهت استفاده در مکانیزم های ماهواره

 

 

 

نمایی از مکانیزم خودقفل